ثبت نام مسافر مشهد

اطلاعات سرپرست(Required)
تابعیت(Required)
نکته : این طرح فقط شامل افراد با تابعیت ایرانی می باشد.
کد ملی(Required)
تاریخ تولد(Required)
نکته : این طرح شامل ساکنین شهرهای غرب استان تهران است.
آدرس محل زندگی(Required)

اطلاعات همراهان

نام همراه 1
کد ملی
نسبت
در صورت انتخاب فرزند وضعیت تاهل را مشخص نمایید.
نکته : این طرح فقط شامل اعضای یک خانواده است.

نام همراه 2
کد ملی
نسبت

نام همراه 3
کد ملی
نسبت

نام همراه 4
کد ملی
نسبت
(Required)