فعال سازی گارانتی

مندرج در فاکتور
021-65320130
09203907130
آیا دربهای ضدسرقت توسط تیم نصاب گروه صنعتی خان نصب شده است ؟(Required)
توجه : چنانچه نصب درب ضد سرقت توسط تیم نصاب گروه صنعتی خان انجام نشده باشد ، تنها قفل درب (به جز سیلندر ها ) شامل گارانتی می باشد .
فایل ها را به اینجا بکشید
Max. file size: 50 MB.