صنایع تولیدی درب خان در راستای  مسئولیت پذیـری اجتماعی خود در شهرستان های غرب استان تهران نسبت به خانواده هایی که تاکنـون توفیق زیارت بارگاه ملکوتی علی ابن موسی الرضـا (ع) را نداشته انـد بـه صـورت قـرعـه کشی  وکاملاً رایگان بـا نـام کاروان مسافـر مشهد اقدام به اعزام این عزیزان به مشهد مقدس می نماید . بدین صورت که هر فصل 8 خانواده طی فرآیند قرعه کشی مشخص می گردند و با هزینه صنایع تولیدی درب خان به  مشهد مقدس اعزام می گردند ، لذا بدین وسیله از سرپرستـان خانوار دعوت می گـردد تـا نسبت بـه ثبـت نـام خـود و اعضـاء خـانـواده در سـایت درب خـان روی دکمه ذیل کلیک نمایند. ( در صدد آن هستیم تا با یاری و دعای خیر شما تعداد کاروان ها و اعزام را بیشتر نماییم)

 

صنایع تولیدی درب خان در راستای  مسئولیت پذیـری اجتماعی خود در شهرستان های غرب استان تهران نسبت به خانواده هایی که تاکنـون توفیق زیارت بارگاه ملکوتی علی ابن موسی الرضـا (ع) را نداشته انـد بـه صـورت قـرعـه کشی  وکاملاً رایگان بـا نـام کاروان مسافـر مشهد اقدام به اعزام این عزیزان به مشهد مقدس می نماید . بدین صورت که هر فصل 8 خانواده طی فرآیند قرعه کشی مشخص می گردند و با هزینه صنایع تولیدی درب خان به  مشهد مقدس اعزام می گردند ، لذا بدین وسیله از سرپرستـان خانوار دعوت می گـردد تـا نسبت بـه ثبـت نـام خـود و اعضـاء خـانـواده در سـایت درب خـان روی دکمه ذیل کلیک نمایند. ( در صدد آن هستیم تا با یاری و دعای خیر شما تعداد کاروان ها و اعزام را بیشتر نماییم)

 

-برای ثبت نام کلیک نمایید- شهرهای تحت پوشش مسافر مشهد کانال ایتا مسافر مشهد